Behandling av person- och trafikuppgifter

När Du ingår avtal (angående köp av produkter och/eller tjänster) med Telenor Sverige AB ("Telenor") lämnar Du, enligt våra Allmänna villkor, Ditt samtycke till att Telenor behandlar Dina Kunduppgifter på de sätt, för de syften och i den omfattning som anges i punkten 9 i de Allmänna villkoren. Med "Kunduppgifter" avses person-, kund- och trafikuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, uppgifter om använda kommunikationsnät och omfattningen därav, uppgifter om ingångna avtal samt om Din användning av de produkter/tjänster Du beställer av oss.

Enligt Telenors Allmänna villkor, punkten 9, samtycker Du till att Telenor behandlar Dina Kunduppgifter för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot Dig enligt Avtalet (t.ex. för tillhandahållande av beställda tjänster) och även för ändamålen administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Dina Kunduppgifter kommer att behandlas även i samband med marknadsföring (bl.a. via e-post och/eller sms/mms). Telenor kan också komma att spela in Ditt samtal med vår Kundservice för de angivna ändamålen. När Du beställer tjänster inom områdena telefoni och/eller bredband samtycker Du också till att Kunduppgifter kan komma att utlämnas till nummerupplysningsföretag för nummerupplysningsändamål, om Du inte särskilt begär att Kunduppgifterna inte ska lämnas ut eller om Du begär hemliga nummer.

Uppgifterna behandlas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose de angivna ändamålen.

Telenor följer reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Telenor har också utarbetat en särskild policy som är avsedd att skydda Din personliga integritet. Enligt 26 § personuppgiftslagen har Du rätt att gratis, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att, enligt 28 § personuppgiftslagen, begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Begäran måste ske skriftligen enligt Datainspektionens och registerutdraget skickas till dig inom 1 månad.

Begäran skickas till:
Telenor Sverige AB
Svarspost
07088 Telenor

I Telenors Allmänna villkor, punkten 9, finns ytterligare bestämmelser som reglerar Telenors behandling av Dina Kunduppgifter. Vi ber Dig vänligen att ta del av dessa villkor.

Fakturakopior och trafikspecifikationer får du enkelt tag i via Mina sidor. Papperskopior går att få mot en kostnad vid kontakt med kundservice på 020-222 222. Blanketter som autogiroanmälan och överlåtelse finner du här.